Tobias Günther explains some smart ways…

Tobias Günther explains some smart ways for developers to correct their mistakes in Git. 😌